Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1:  ALGEMEEN

 1. In deze voorwaarden wordt bovengenoemde vennootschap aangeduid als leverancier en haar contractpartner als koper.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,overeenkomsten,verkoop en alle andere overeenkomsten in de ruimste zin des woords, welke aangegaan worden door
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en leverancier deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomsten waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 1. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Leverancier is eerst gebonden doordat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 2. Aanbiedingen of toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers en/of andere personen in dienst van leverancier binden hem nadat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
 3. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat leverancier geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van koper, dan wel doordat leverancier aan koper een factuur zendt.
 4. Voor fouten en/of afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en/of gewichten, alsmede andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is leverancier niet aansprakelijk.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

 1. Zolang een prijs niet schriftelijk is bevestigd, is deze voor wijziging door leverancier vatbaar. Bovendien kunnen ten behoeve van de levering schriftelijk vastgelegde prijzen worden verhoogd indien zich drie maanden na de datum van de orderbevestiging prijsverhogingen voordoen als gevolg van verhoging van kosten, waaronder arbeidsvoorwaarden, van verzekeringspremies, van valuta en/of wisselkoersen, vrachttarieven dan wel in geval van verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten,alsmede in alle gevallen waarin externe omstandigheden prijsverhoging veroorzaken.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW en zijn zij vermeld in Euro.

ARTIKEL 4: LEVERINGSTERMIJN.

 1. Opgegeven leveringstermijnen door leverancier zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, alhoewel leverancier zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden aangehouden.
 2. Overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat leverancier na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij leverancier een termijn van minimaal 14 dagen zal moeten worden gegund om zijn verplichtingen na te komen.
 3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding der overeenkomst of enige andere actie jegens  Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van leverancier of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de koper het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te annuleren, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 5: TRANSPORTVOORWAARDEN EN AFLEVERING

 1. Levering geschiedt conform de leveringsconditie opgenomen in de offerte dan wel order bevestiging
 2. Leverancier heeft het recht de goederen, die door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van  koper op te slaan of te doen opslaan en bestelling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 3. De keuze van het vervoersmiddel is aan leverancier, tenzij het vervoer voor rekening en risico van de koper is conform de in artikel 5 – 1 genoemde leveringsconditie.
 4. Leverancier is niet verantwoordelijk indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
 5. Tenzij koper leverancier tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 6. Uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. Zijn voor rekening van de
 7. Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten, en die afzonderlijk te factureren.
 8. Voor leveringen lager dan het overeengekomen minimum bedrag  van wordt €  17,50 aan vracht- en administratie-

kosten aan koper in rekening gebracht.

 1. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner

beschikking opgeslagen, voor rekening en risico, zulks gedurende 1 maand. Daarna is de leverancier

gerechtigd de zaken weer onder zich te nemen, zonder dat daarmee enige verplichting tot restitutie van het door

koper reeds gepresteerde ontstaat.

ARTIKEL 6: RECLAMES

 1. Reclames en klachten over zaken c.q. facturen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan leverancier kenbaar gemaakt te Na het verstrijken van deze termijn wordt leverancier geacht zijn verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde zaken en alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
 3. Reclames geven koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 4. Indien een reclame door leverancier gegrond wordt bevonden, heeft leverancier het recht te zijner keuze:
 1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 2. het  geleverde te vervangen waarbij de vervangen zaken aan leverancier worden afgegeven;
 3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van het door

koper betaalde factuurbedrag, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;

 1. In geval het geleverde aan leverancier wordt geretourneerd, zijn de reclamekosten voor rekening van koper. De retournamekosten bedragen 20% van de gefactureerde waarde met een minimum van € 20,00.

+ARTIKEL 7: NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door leverancier niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan de leverancier niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor leverancier als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1. Vallen in ieder geval ijsgang, staking, vertraging in aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van leverancier alsmede van hulppersonen en gebeurtenissen welke door leverancier redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 3. Leverancier heeft in geval van overmacht het recht zijn verplichting op te schorten. Leverancier is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is leverancier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Leverancier behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Leverancier heeft geen bevoegdheid tot opschorting indien nakoming een blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat koper recht heeft op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 8: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden netto zonder korting conform de termijnen genoemd in de factuur op de daarop aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer van de onderhavige factuur.
 2. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is leverancier gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten, tot dat koper op verzoek en ten genoegen van leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, is de koper gehouden de factuurbedragen conform de condities in de order bevestiging te voldoen zonder enige korting.
 4. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
 5. Indien koper de factuur niet op vervaldag heeft voldaan, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling vertragingsrente aan leverancier verschuldigd van 1,5 % over het openstaande bedrag per maand, waarbij de ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 6. Niet tijdige betaling geeft leverancier het recht zijnerzijds zijn prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden.
 7. Indien koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en leverancier tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is koper gehouden aan leverancier te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig de betaalde kosten door de leverancier.
 8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. De eigendom van geleverde zaken wordt door leverancier uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede van schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, zal hebben plaatsgevonden.
 2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van leverancier de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bewaren.
 3. De koper verplicht zich op het eerste verzoek van leverancier de zaken aan leverancier ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan leverancier of door leverancier aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
 4. Leverancier verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1. aan koper de eigendom van de geleverde zaken op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van leverancier te behoeven van andere aanspraken die leverancier op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

ARTIKEL 10: TERUGNAME

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kan retournering van geleverde zaken slechts geschieden na

voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, onder door leverancier te bepalen voorwaarden.

 1. Bij de terugname van dergelijke zaken -om welke reden ook- neemt leverancier slechts die zaken terug, die in

originele verpakking en in onberispelijke staat zijn.

Op door koper betaalde prijzen vergoedt leverancier:

Zaken van minder dan 3 maanden oud : minus 50 % zaken tussen 3 en 12 maanden oud : minus 80 % zaken welke langer dan 12 maanden    geleden zijn geleverd worden niet vergoed.

ARTIKEL 11:  TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN VAN KOPER

 1. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enig andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien ziin surséance van betaling of faillissement is aangevraagd, dan wel indien hij zelf surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede in ten laste van koper enige executoriaal van rechtswegen in verzuim te zijn, heeft leverancier het recht om zonder ingebrekestelling:
 • de uitvoering van zijn verplichtingen ten opzichte van koper op te schorten; en/of
 • voor nakoming zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te verlangen; en/of
 • de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is;
 • schadevergoeding van koper te vorderen.

ARTIKEL  12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Leverancier noch derden die hij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is leverancier in ieder geval nimmer aansprakelijk:
 3. wegens niet of niet tijdige levering;
 4. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal e.d.;
 5. in geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht, zoals bedoeld in artikel 7);
 6. indien de koper zelf of een derde in het geleverde veranderingen aanbrengt of dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
 7. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan;
 8. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 9. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.
 10. Koper zal leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens leverancier.
 11. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen q.. beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 12. Aansprakelijkheid voor het functioneren van de goederen alsmede de werking van de goederen bij derden, berust bij de leverancier van de goederen aan copdtools BV.

ARTIKEL 13: ONTBINDING DOOR KOPER

 1. Voor verandering of wijziging van een koopovereenkomst is de schriftelijke instemming van leverancier vereist. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te ontbinden, dan is hij gehouden alle schade, waaronder begrepen gederfde winst en alle kosten voorvloeiende uit de wijziging of ontbinding aan leverancier te vergoeden. Te allen tijde zal hij eerst de leverancier schriftelijk in verzuim dienen te stellen en een redelijke termijn dienen te gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 2. Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakomingen van zijn verplichtingen.
 3. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door leverancier verrichte prestaties, en heeft leverancier onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

De bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen leverancier en zde koper. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Het Weens koopverdrag 1980 is niet van toepassing.